The Applied Positive Psychology Initiative

Positive Education

15

Jul'20

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

หลาย ๆ ครั้งอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Learning by doing” ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ”    โดยจุดเด่นของการลงมือทำคือ การได้เจอกับความท้าทาย หรือ ประสบการณ์จริง ยกตัวอย่าง การเรียนการต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าเรียนแต่ทฤษฎี ก็อาจจะได้เห็นมุมมองไม่รอบด้าน ดังนั้นการลงมือทำก็จะช่วยให้เราได้เห็นรอบด้านมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานของ …

Read More

02

Jul'20

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3     ในครั้งนี้ การเดินทางได้มาบรรจบครบ 1 ปีการศึกษา ที่ได้ร่วมกระบวนการกับคุณครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน วิถีโรงเรียนเชิงบวกถูกกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของคุณครูเรื่อย ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character strength) การศึกษาเชิงบวก …

Read More

23

Sep'19

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู …

Read More

05

Aug'19

ความหมายของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะ (Theories of well-being) พัฒนาการด้านการมีสุขภาวะที่ดี (well-being) มีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณเพื่อตอบคำถามสำคัญว่า คนเราเกิดมาทำไม? แล้วอะไรคือความสุขของการมีชีวิตอยู่? โดยนักจิตวิทยาสมัยใหม่ได้แบ่งแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับสุขภาวะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แนวคิดสุขภาวะแบบ เฮโดนิกส์ (hedonic well-being) หรือแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) …

Read More

24

Jun'19

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 (Road to Positive Psychology in School Part 2)

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 การเดินทางในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการชวนให้ครูทุกท่านแบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึกในขณะที่ได้ไปสังเกต สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เกี่ยวกับ “จุดแข็ง (Character Strengths)”1 ของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันของคุณครูทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียน โดยวิธีการและเกณฑ์ในการมองหาจุดแข็งของนักเรียน เราให้คุณครูเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์เหล่านั้นเอง …

Read More

11

May'19

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 1 (Road to Positive Psychology in School Part 1)

การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นพื้นที่เชิงบวก เป็นมิตร สำหรับเด็ก เยาวชนนั้นคงเป็นเป้าหมายสำคัญในหลายสถาบันการศึกษา และที่ผ่านมาได้มีการออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อเสริมสร้างให้โรงเรียนสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ในหลากหลายรูปแบบ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ก็เป็นอีกชุดความรู้หนึ่งที่ทำงานเพื่อสร้างให้เกิดความงอกงาม (Flourishing) ในตัวคน ตลอดช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาของการพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์จากการนำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชนมากมายทั่วโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง “พลัง” ของการทำงานด้วยหลักคิดของ จิตวิทยาเชิงบวก …

Read More

04

Jul'18

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 8 : เสริมพลัง(Empower)พ่อแม่ลูก

. “ครอบครัว โรงเรียน และการเสริมพลัง” . วิถีของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้กำหนดให้การพบปะพูดคุยกับครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ที่ต้องเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการพบปะในวันปฐมนิเทศนักเรียน วันพบผู้ปกครองเพื่อรับเกรด วันที่ครูเยี่ยมบ้าน และวันที่เด็กทำผิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน…คำถามคือ การพบปะพูดคุยกับครอบครัว ในวัน หรือสถานการณ์ต่างๆข้างต้น…ครูและครอบครัว รวมถึงเด็ก พูดคุยเรื่องอะไรกันบ้าง เสริมพลังอะไรกันบ้างหรือไม่… . กระบวนการในครั้งที่ …

Read More

04

Jul'18

การเดินทางของวิชาชีวิต สู่โรงเรียนวัดคู้บอน ตอนที่ 7 : สวัสดีหลุมดำ

. “ความสุ่มเสี่ยงอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเรา…และอาจพาให้เราตกลงไปในหลุมดำ” . ชีวิต คือ องค์ประกอบของการเดินทาง บางครั้งมีทุกข์ บางครั้งมีสุข บางครั้งมีสำเร็จ บางครั้งมีพลาดพลั้ง ชีวิตที่สมบูรณ์แบบดำเนินไปโดยโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้มีอยู่จริง…เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว วัยรุ่นในฐานะผู้ที่ “กำลังเริ่มต้น” ตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตเหล่านั้น เขามีพื้นที่ของการเรียนรู้ที่ปลอดภัยมากน้อยเพียงใดในปัจจุบัน พื้นที่ที่จะคอยปรบมือเมื่อเขาทำสำเร็จ ปลอบโยนเมื่อเขาแพ้พ่าย ให้อภัยเมื่อเขาพลาดพลั้ง…   . …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019