• 0( 0 REVIEWS )
    6 STUDENTS

    Life Education (Thailand) และ มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสังเคราะห์แนวคิด กระบวนการ วิชาชีวิต ที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กก้าวพลาดหลังคำพิพากษาของบ้านกาญจนาภิเษก จนเกิดผลเชิงประจักษ์ในเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการ บนฐานคิดเชิงบวกที่สอดคล้องตามหลัก Child Friendly School…

    FREE