The Applied Positive Psychology Initiative

All posts by Rasornradee Pakpakorn

11

Aug'21

คำว่า “เชิงบวก” ในทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึงอะไร

จิตวิทยาเชิงบวกได้สร้างผลกระทบที่น่าทึ่งตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเวลาไม่ถึงสองทศวรรษที่ผ่านมา มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเชิงประจักษ์ในด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น อารมณ์เชิงบวก จุดแข็ง การมีส่วนร่วม และการให้ความหมาย (Donaldson, Dollwet, & Rao, 2015; Rusk & Waters, 2013) จิตวิทยาเชิงบวกได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานหลายคนที่เข้ามาทำงานด้วยกัน อาทิ นักจิตวิทยา นักการศึกษา …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019