The Applied Positive Psychology Initiative

PositivePsychology

19

Nov'21

Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก

“เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึนในโรงเรียนเท่านัน แต่ครอบครัว  มีส่วนสาคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง” หนังสือ Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก เป็นหนังสือประมวลประสบการณ์จากโครงการ FamSkool (FamSkool Positive Family Engagement Project) อัดแน่นกว่า 20 เรื่องราวบันดาลใจ จากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการเริ่มจาก 1. การปรับมุมมอง 2. …

Read More

04

Aug'21

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ต้องการช่วยให้เด็กเกิดทักษะการรู้คิดมากกว่าที่เคย

แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาทักษะการรู้คิด Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children (GRIs) จุดเริ่มต้นของ Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children หรือชุดเครื่องมือ GRIs มาจากการเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการทำงานฟื้นฟู …

Read More

01

Jun'21

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ของเด็ก

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และในวัยเรียนเองก็เช่นกัน ทุกโรงเรียนถูกสั่งปิด จากการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาด ผลสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพบว่า…เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่ายนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน “…เวลานี้ครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย”นายโธมัส …

Read More

04

Nov'20

จากช่องว่างของการทำงาน สู่การสร้างนวัตกรรม ด้วย ชุดเครื่องมือ GRIs

การฟื้นฟู และการป้องกันเด็ก เยาวชน ที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ (traumas) ถือเป็นงานที่มีความยากเป็นลำดับต้นๆในการทำงานกับเด็ก เยาวชน ที่มากกว่าความเปราะบางที่มาจากช่วงอายุ ยังมีรอยบาดแผลมากมายภายในใจ ที่ต้องอาศัยการทำงานที่มากกว่าการดูแลทางกาย หากแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดของการพัฒนา นวัตกรรม ที่สอดรับกับการทำงานด้านนี้ที่เป็นเครื่องมือ เป็นกิจกรรม ที่ง่ายพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้สามารถนำไปใช้กับเด็กได้โดยไม่มีอุปสรรคที่มาจากพื้นความรู้เดิมมากนัก และต้องเป็นกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ในช่วงเวลาปกติที่มีการใช้ชีวิตของเด็กในทุก ๆ วัน เพื่อเปลี่ยนให้วันธรรมดาแต่ละวัน กลายเป็นวันที่ขยับวิธีคิด …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

15

Jul'20

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

หลาย ๆ ครั้งอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Learning by doing” ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ”    โดยจุดเด่นของการลงมือทำคือ การได้เจอกับความท้าทาย หรือ ประสบการณ์จริง ยกตัวอย่าง การเรียนการต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าเรียนแต่ทฤษฎี ก็อาจจะได้เห็นมุมมองไม่รอบด้าน ดังนั้นการลงมือทำก็จะช่วยให้เราได้เห็นรอบด้านมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานของ …

Read More

02

Jul'20

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3     ในครั้งนี้ การเดินทางได้มาบรรจบครบ 1 ปีการศึกษา ที่ได้ร่วมกระบวนการกับคุณครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน วิถีโรงเรียนเชิงบวกถูกกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของคุณครูเรื่อย ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character strength) การศึกษาเชิงบวก …

Read More

23

Sep'19

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู …

Read More

22

Aug'19

เสริมสร้างค่านิยมองค์กร KPI DNA บนฐานคิด จิตวิทยาเชิงบวก: กระบวนการเกมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการถ่ายทอดนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่สำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องทำงานกับผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลากหลายอาชีพและช่วงวัย อย่าง สถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้โจทย์ครั้งสำคัญมาจากสถาบันพระปกเกล้า ให้พัฒนาพระบวนการ เกม หรือเครื่องมือ ที่ช่วยให้สถาบันสามารถถ่ายทอดค่านิยมขององค์กรที่ต้องการไปให้ถึงนักศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ อันประกอบด้วย K – …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019