The Applied Positive Psychology Initiative

PERMA

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

15

Jul'20

ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

หลาย ๆ ครั้งอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Learning by doing” ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ”    โดยจุดเด่นของการลงมือทำคือ การได้เจอกับความท้าทาย หรือ ประสบการณ์จริง ยกตัวอย่าง การเรียนการต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าเรียนแต่ทฤษฎี ก็อาจจะได้เห็นมุมมองไม่รอบด้าน ดังนั้นการลงมือทำก็จะช่วยให้เราได้เห็นรอบด้านมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานของ …

Read More

02

Jul'20

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3     ในครั้งนี้ การเดินทางได้มาบรรจบครบ 1 ปีการศึกษา ที่ได้ร่วมกระบวนการกับคุณครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน วิถีโรงเรียนเชิงบวกถูกกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของคุณครูเรื่อย ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character strength) การศึกษาเชิงบวก …

Read More

05

Aug'19

ความหมายของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะ (Theories of well-being) พัฒนาการด้านการมีสุขภาวะที่ดี (well-being) มีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณเพื่อตอบคำถามสำคัญว่า คนเราเกิดมาทำไม? แล้วอะไรคือความสุขของการมีชีวิตอยู่? โดยนักจิตวิทยาสมัยใหม่ได้แบ่งแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับสุขภาวะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แนวคิดสุขภาวะแบบ เฮโดนิกส์ (hedonic well-being) หรือแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019