The Applied Positive Psychology Initiative

Famskool

เราคือตัวช่วยสำหรับโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือของครอบครัวผู้เรียนเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างอุปนิสัยไปพร้อมกันได้ ผ่านชุดเครื่องมือ และกระบวนการสร้างเรียนรู้ที่ทำงานตั้งแต่ด้านมุมมอง การสื่อสาร ไปจนถึงการออกแบบกิจกรรมและนโยบายโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความหลากหลายในแต่ละบริบทพื้นที่ “เพราะความเป็นครอบครัว ไม่ได้หยุดแค่ที่รั้วโรงเรียน”

 

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019