The Applied Positive Psychology Initiative

11

Aug'21

คำว่า “เชิงบวก” ในทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึงอะไร

จิตวิทยาเชิงบวกได้สร้างผลกระทบที่น่าทึ่งตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเวลาไม่ถึงสองทศวรรษที่ผ่านมา มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเชิงประจักษ์ในด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น อารมณ์เชิงบวก จุดแข็ง การมีส่วนร่วม และการให้ความหมาย (Donaldson, Dollwet, & Rao, 2015; Rusk & Waters, 2013) จิตวิทยาเชิงบวกได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานหลายคนที่เข้ามาทำงานด้วยกัน อาทิ นักจิตวิทยา นักการศึกษา …

Read More

05

Aug'21

“ช่วยให้การสร้างนิสัยวัยรุ่นแบบบวกๆ เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคยด้วย เปิดใจ จาก MindsetMaker”

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ วันนี้ทาง Life Education ได้จับมือกับ The Mindset Maker เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อที่นำเสนอวิธีการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ในเว็บไซต์ https://www.mindsetmaker.co/ ช่อง Youtube : The Mindset Maker และ Facebook : …

Read More

04

Aug'21

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ต้องการช่วยให้เด็กเกิดทักษะการรู้คิดมากกว่าที่เคย

แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาทักษะการรู้คิด Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children (GRIs) จุดเริ่มต้นของ Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children หรือชุดเครื่องมือ GRIs มาจากการเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการทำงานฟื้นฟู …

Read More

04

Nov'20

จากช่องว่างของการทำงาน สู่การสร้างนวัตกรรม ด้วย ชุดเครื่องมือ GRIs

การฟื้นฟู และการป้องกันเด็ก เยาวชน ที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ (traumas) ถือเป็นงานที่มีความยากเป็นลำดับต้นๆในการทำงานกับเด็ก เยาวชน ที่มากกว่าความเปราะบางที่มาจากช่วงอายุ ยังมีรอยบาดแผลมากมายภายในใจ ที่ต้องอาศัยการทำงานที่มากกว่าการดูแลทางกาย หากแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดของการพัฒนา นวัตกรรม ที่สอดรับกับการทำงานด้านนี้ที่เป็นเครื่องมือ เป็นกิจกรรม ที่ง่ายพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้สามารถนำไปใช้กับเด็กได้โดยไม่มีอุปสรรคที่มาจากพื้นความรู้เดิมมากนัก และต้องเป็นกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ในช่วงเวลาปกติที่มีการใช้ชีวิตของเด็กในทุก ๆ วัน เพื่อเปลี่ยนให้วันธรรมดาแต่ละวัน กลายเป็นวันที่ขยับวิธีคิด …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

02

Jul'20

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3     ในครั้งนี้ การเดินทางได้มาบรรจบครบ 1 ปีการศึกษา ที่ได้ร่วมกระบวนการกับคุณครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน วิถีโรงเรียนเชิงบวกถูกกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของคุณครูเรื่อย ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character strength) การศึกษาเชิงบวก …

Read More

23

Sep'19

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู …

Read More

25

Aug'19

Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู .

หลังจากจบการอบรมใน FamSkool Module 2 ทางคณะครูได้รับโจทย์ที่ท้าทายครั้งสำคัญในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการ ในการเปิดประตูทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก ซึ่งทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการในครั้งนี้ โรงเรียน เชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ โรงเรียนมีความโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในระดับประเทศเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของโรงเรียน ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งคุณครูหลายท่านมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ …

Read More

22

Aug'19

เสริมสร้างค่านิยมองค์กร KPI DNA บนฐานคิด จิตวิทยาเชิงบวก: กระบวนการเกมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการถ่ายทอดนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่สำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องทำงานกับผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลากหลายอาชีพและช่วงวัย อย่าง สถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้โจทย์ครั้งสำคัญมาจากสถาบันพระปกเกล้า ให้พัฒนาพระบวนการ เกม หรือเครื่องมือ ที่ช่วยให้สถาบันสามารถถ่ายทอดค่านิยมขององค์กรที่ต้องการไปให้ถึงนักศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ อันประกอบด้วย K – …

Read More

05

Aug'19

“ทุ่งยาวคำโปรยโมเดล” การศึกษาที่ใช้ความสุขนำทางสู่ผลสัมฤทธิ์

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครเชื่อว่าโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย โรงเรียนเล็กๆจากตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้จะพลิกโฉมตนเองได้ถึงขนาดนี้ ตั้งแต่ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่คะแนนสอบ O-NET สูงขึ้นถึง 6 วิชาโดยที่ไม่มีการจัดติวใดๆ รวมถึงด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงไปอย่างมาก กลายเป็นพฤติกรรมที่นอบน้อมและเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยที่ครูไม่ต้องเอ่ยปาก ผู้ปกครองและชุมชนต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนราวกับเป็นครอบครัวที่อยู่ในรั้วเดียวกัน รวมถึงแววตาของครูผู้สอนที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการในตัวเด็กที่ค่อยๆเติบโตจากรุ่นสู่รุ่น และในบัดนี้โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยก็ได้เป็นต้นแบบของการเป็น “โรงเรียนสุขภาวะ” ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019