The Applied Positive Psychology Initiative

GrowthMindset

04

Nov'20

จากช่องว่างของการทำงาน สู่การสร้างนวัตกรรม ด้วย ชุดเครื่องมือ GRIs

การฟื้นฟู และการป้องกันเด็ก เยาวชน ที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ (traumas) ถือเป็นงานที่มีความยากเป็นลำดับต้นๆในการทำงานกับเด็ก เยาวชน ที่มากกว่าความเปราะบางที่มาจากช่วงอายุ ยังมีรอยบาดแผลมากมายภายในใจ ที่ต้องอาศัยการทำงานที่มากกว่าการดูแลทางกาย หากแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดของการพัฒนา นวัตกรรม ที่สอดรับกับการทำงานด้านนี้ที่เป็นเครื่องมือ เป็นกิจกรรม ที่ง่ายพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้สามารถนำไปใช้กับเด็กได้โดยไม่มีอุปสรรคที่มาจากพื้นความรู้เดิมมากนัก และต้องเป็นกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ในช่วงเวลาปกติที่มีการใช้ชีวิตของเด็กในทุก ๆ วัน เพื่อเปลี่ยนให้วันธรรมดาแต่ละวัน กลายเป็นวันที่ขยับวิธีคิด …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

02

Jul'20

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 3     ในครั้งนี้ การเดินทางได้มาบรรจบครบ 1 ปีการศึกษา ที่ได้ร่วมกระบวนการกับคุณครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน วิถีโรงเรียนเชิงบวกถูกกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันของคุณครูเรื่อย ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character strength) การศึกษาเชิงบวก …

Read More

24

Jun'19

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 (Road to Positive Psychology in School Part 2)

บันทึกการเดินทาง สู่การสร้างโรงเรียนเชิงบวก ตอนที่ 2 การเดินทางในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการชวนให้ครูทุกท่านแบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึกในขณะที่ได้ไปสังเกต สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล เกี่ยวกับ “จุดแข็ง (Character Strengths)”1 ของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันของคุณครูทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียน โดยวิธีการและเกณฑ์ในการมองหาจุดแข็งของนักเรียน เราให้คุณครูเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์เหล่านั้นเอง …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019