The Applied Positive Psychology Initiative

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ต้องการช่วยให้เด็กเกิดทักษะการรู้คิดมากกว่าที่เคย

แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาทักษะการรู้คิด Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children (GRIs)

จุดเริ่มต้นของ Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children หรือชุดเครื่องมือ GRIs มาจากการเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการทำงานฟื้นฟู และป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจ (traumas) จึงทำให้ทางทีมของเรา Life Education (Thailand) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก, และ Save the Children ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) [TIJ] ได้ทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการรู้คิดสำหรับเด็กฯ ซึ่งผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) โดยงานวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยผ่านการทดลองร่วมกับน้อง ๆ ที่ผ่านเรื่องราวที่กระทบกระเทือนทางจิตใจ กว่า 3 เดือน

“ในระยะเวลาที่ทำงานฟื้นฟู และป้องกันกับเด็กและเยาวชน GRIs มุ่งเน้นเรื่องอะไร”

GRIs มุ่งเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้คิดกับกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อันจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีวิถีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่มีความสำคัญต่อการตีความ ตัดสินใจ และลงมือทำ ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คน และนอกจากนี้ GRIs ยังมุ่งเน้นให้มีความยืดหยุ่นแข็งแกร่งทางจิตใจ (Resilience) อันประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ความตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness), ความสามารถในการกำกับตัวเอง (self-regulation), ความคล่องแคล่วทางจิตใจ (mental agility), คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (strengths of character), สายสัมพันธ์ (connection), และการมองโลกแบบมีความหวัง (optimism) ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผู้คนรับรู้ถึงความสามารถของตนเองที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต อันจะนำมาเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในระยะยาว

“GRIs มีหลักการทำงานอย่างไร”

การเสริมสร้างวิถีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และความยืดหยุ่นแข็งแกร่งทางจิตใจ (Resilience) ทั้ง 6 ด้าน ถูกออกแบบบน 3 แนวคิดหลัก คือ

  • แนวคิดการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT: Cognitive Behavioral Therapy)
  • แนวคิดการเสริมคุณค่าภายในตนเองผ่านจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 
  • การใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านเกม (game-based learning) 

มาบูรณาการออกมาเป็นกระบวนการหลัก 8 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งยังประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งหมด 26 กิจกรรม จากทั้งหมด 25 เครื่องมือ ทั้งนี้ผู้นำกระบวนการสามารถเพิ่มหรือขยายจำนวนครั้งได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 8 ครั้ง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องมือและกิจกรรมต่าง ๆ ของ GRIs ของกลุ่มเป้าหมายในบริบทของท่านเองนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ CBT และจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อให้การสะท้อนคิด และการนำกระบวนการสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ทางทีมพัฒนาจึงสร้างหลักสูตรออนไลน์ แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนาทักษะการรู้คิด Growth and Resilience Interventions for Vulnerable Children (GRIs) เพื่ออธิบายถึงเป้าหมาย ฐานคิดที่มา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีนำกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะของการเป็นผู้นำกระบวนการเบื้องต้นไว้อีกด้วย

ซึ่งคอร์สนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนเนื้อหาอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำ รวมถึงมีบรรยากาศจำลองของการนำกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 

  1. การเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ จำนวน 48 วิดีโอ [ในบางบทเรียนจะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม]
  2. ตอบคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจท้ายบท จำนวน 11 ชุดคำถาม 
  3. กิจกรรมสำหรับการทบทวนความคิด จำนวน 11 ชุดกิจกรรม

ทั้งนี้รวมเป็นระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้นประมาณ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการประยุกต์โดยใช้กระบวนการเกมมาเป็นแกนในการออกแบบกิจกรรม และเครื่องมือ ทำให้การเล่นตามสามารถทำได้ไม่ยาก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·        ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดูแลเด็กตามบ้านพักเด็ก สถานสงเคราะห์ และ shelter

·        ครู อาจารย์ ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อเสริมพลังวัยรุ่น

·        พ่อ แม่ และบุคคลในครอบครัวของวัยรุ่น ที่ต้องการแนวคิด เครื่องมือในการทำงานกับวัยรุ่น

โดยหลักสูตรนี้ได้เปิดให้ทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้แล้ว ซึ่งท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง

เมื่อท่านเรียนจนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรจะได้รับใบวุฒิบัตรจบการอบรม (certificate of completion) นอกจากนี้ท่านที่เรียนจบหลังสูตร 20 คนแรก จะได้รับกล่องชุดเครื่องมือ GRIs ส่งตรงถึงท่านเลย!

ขอขอบคุณองค์กรผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ชุดเครื่องมือฉบับสมบูรณ์

  1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  2. มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation Thailand)
  3. DEFENCE for CHILDREN
  4. Ministry of foreign affairs of the Netherlands

0 responses on "เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ต้องการช่วยให้เด็กเกิดทักษะการรู้คิดมากกว่าที่เคย"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019