The Applied Positive Psychology Initiative

เสริมสร้างค่านิยมองค์กร KPI DNA บนฐานคิด จิตวิทยาเชิงบวก: กระบวนการเกมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการถ่ายทอดนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่สำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องทำงานกับผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลากหลายอาชีพและช่วงวัย อย่าง สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้โจทย์ครั้งสำคัญมาจากสถาบันพระปกเกล้า ให้พัฒนาพระบวนการ เกม หรือเครื่องมือ ที่ช่วยให้สถาบันสามารถถ่ายทอดค่านิยมขององค์กรที่ต้องการไปให้ถึงนักศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ อันประกอบด้วย

K – Knowledge

ความรู้ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ รวมถึงการเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ ใช้ความรู้ประกอบการตัดสินใจ

P – Publicness

จิตอาสา จิตสาธารณะที่มองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอย่างมีความรับผิดชอบ

I – Integrity

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ และซื่อตรงต่อหน้าที่

จากการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ สังเกต สนทนากลุ่ม และรีวิวเอกสาร ทางทีมเห็นร่วมกันว่า ฐานคิดสำคัญที่เป็นเสมือนโครงหลัก (back bone) ของเกม และเครื่องมือในครั้งนี้ จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องทำให้ นักศึกษา ได้เข้าใจหลักคิด KPI DNA ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่นักศึกษาจะเป็นเจ้าของความรู้นั้นด้วยตนเอง มีมุมมองลึกซึ้งหลากหลาย (Perspective) ต่อค่านิยม และจะต้องเป็นเครื่องมือ ที่นำไปสู่การเรียนรู้ค่านิยมองค์กร ผ่านประสบการณ์ของบุคคล มองเห็นและเข้าใจความเป็นมนุษย์ (Humanity)

 

ซึ่งหลักคิดทั้งสองเรื่องนี้ สอดคล้องกับ “จุดแข็งเชิงบวก-Character Strengths” ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เป็นพื้นฐานสำหรับบุคคลในการใช้ชีวิตเชิงบวก  ทั้งในด้านของ Virtue of Wisdom และ Virtue of Humanity การนำเอาทั้งสองเรื่องทั้ง Perspective และ Humanity มาใช้เป็นโครงหลักในการออกแบบกระบวนการกึ่งเกม ช่วยให้การสื่อสาร ค่านิยมองค์กรของสถาบันพระปกเกล้า เห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้น

เกมแรก KPI DNA: Perspective ใช้กระบวนการเกมที่ผสมผสานระหว่าง class game และ board game เน้นให้ผู้เล่นได้เข้าสู่ประสบการณ์ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อ KPI DNA ผ่านชุดคำถามที่เป็นคำถามเชิงกว้าง ไม่มีถูก ผิด ชัดเจน คิดได้หลากหลายแง่มุม

เกมสอง KPI DNA: Humanity ใช้กระบวนการที่ประยุกต์มาจาก ขั้น Empathy ของ Design Thinking ผสมผสานกับกระบวนการเกมแบบ Dixit ที่ชวนให้ผู้คนได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึก ประสบการณ์ของตนเองในประเด็น KPI DNA จากนั้นเข้าสู่กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนที่เข้มข้น อันจะนำไปสู่การนำเสนอ และคิดคะแนนในที่สุด

ทั้งสองเกมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลากหลายความตั้งใจของทางสถาบันฯ ตั้งแต่ท่านผู้บริหาร จนถึงเจ้าหน้าที่หลายท่านที่ตั้งใจอย่างมากในการทำงานเรื่องนี้ เพื่อนำพาให้สถาบันพระปกเกล้า ได้สามารถเติมเต็มช่องว่างที่เคยเกิดขึ้น ให้กลับมาชุ่มชื้นขึ้นได้อีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ (22.08.2562) ถือเป็นวันสำคัญที่ทีมได้มีโอกาสนำ prototype game มาทดลองเล่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ กว่า 25 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้เกมสามารถตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป ทุกท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างดีมาก และหลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกม กระบวนการในระยะต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ : ) 

 

พัฒนาเกมและกระบวนการโดย

นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ แซ่อึ้ง

นางสาวมณีรัตน์ นานาประเสริฐ

นายอกนิษฐ์ ศรีสุทธิวงศ์

0 responses on "เสริมสร้างค่านิยมองค์กร KPI DNA บนฐานคิด จิตวิทยาเชิงบวก: กระบวนการเกมเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019