The Applied Positive Psychology Initiative

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ

การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง

ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู แต่ต้องไปถึงการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกในโรงเรียน จึงเป็นที่มาของ

วง PLC-PS (Professional Learning Community on Positive School)

.

วงการพูดคุยนี้ ใช้เวลาในการพูดคุย 2 ชั่วโมง หลังเลิกเรียนตอนเย็นรูปแบบการพูดคุยใช้กระบวนการพูดคุยแบบเปิด ภายใต้หัวข้อการชวนคุยเกี่ยวกับ กระบวนการ และผลลัพธ์จากการนำ จิตวิทยาเชิงบวก ไปใช้ในห้องเรียน โดยให้ครูแต่ละท่านได้นำเสนอแนวคิด และผลลัพธ์อย่างเต็มที่ ซึ่งครูหลายท่านได้แลกเปลี่ยนถึงกระบวนการที่นำไปใช้จากการที่ได้เรียนรู้ กระบวนการที่ประยุกต์จากการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการจัดการกับตัวเองในการเผชิญหน้ากับเด็กที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นแนวทางที่น่าสนใจมาก

หลายแนวทางสามารถต่อยอดการเรียนรู้สู่เพื่อนครูห้องเรียนอื่นได้มาก และสิ่งที่ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของการพูดคุย คือ

วงคุยนี้ ทำให้ครูได้พูดคุยถึงเด็ก ในรูปแบบที่มองเห็น

“เด็กเป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน” เป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์และสุขในชีวิตแตกต่างกัน การพูดคุยกับพวกเขาจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและระยะเวลาที่ไม่เหมือนกัน

ซึ่งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ในการพูดคุยของครูที่ไม่มุ่งจับผิด แต่มุ่งไปสู่พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของเด็ก รวมถึงจุดแข็งและสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเด็ก อันเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้การพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเต็มไปด้วยทางเลือกที่มากขึ้น และกว้างขวางขึ้น

.

หลังจากจบช่วงการนำเสนอสิ่งที่ได้ทำไป ก็เข้าสู่ช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมถึง Milestone ที่ครูแต่ละท่านกำลังดำเนินการอยู่ ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการสร้างการเรียนรู้โดยใช้ จิตวิทยาเชิงบวก เข้าไปสู่การทำงานเชิง Prevention ในห้องเรียน เพื่อขยายภาพใหญ่ของการทำงานที่ครูได้ทำ หรือได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่วิถีทางที่ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานกับนักเรียน การปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน รวมถึงการสร้างการเรียนรู้กับนักเรียน

.
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก (20 กันยายน 2562) ของ วง PLC-PS ซึ่งเรายังมีการติดตาม และจัดวงแบบนี้กันอีกอย่างต่อเนื่องในตลอดเทอมสองของโรงเรียน เพื่อ Refresh ให้การทำงานเรื่องนี้ สามารถนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างแท้จริงต่อไป

0 responses on "วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019