The Applied Positive Psychology Initiative

เชิงบวก

11

Jun'21

การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียน

เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? . การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019