The Applied Positive Psychology Initiative

สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

11

Jun'21

การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียน

เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? . การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

25

Aug'19

Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู .

หลังจากจบการอบรมใน FamSkool Module 2 ทางคณะครูได้รับโจทย์ที่ท้าทายครั้งสำคัญในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการ ในการเปิดประตูทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก ซึ่งทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการในครั้งนี้ โรงเรียน เชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ โรงเรียนมีความโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในระดับประเทศเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของโรงเรียน ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งคุณครูหลายท่านมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019