The Applied Positive Psychology Initiative

กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

มนุษย์จัดได้ว่าเป็นสัตว์สังคม 
กล่าวคือ โดยธรรมชาติ มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันเป็นสังคม และไม่สามารถดำรงชีวิตตามลำพังได้ 

ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน คุณครู หรือคนอื่น ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่มนุษย์คนหนึ่งมีในช่วงต้นของชีวิตจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์คนดังกล่าวจะมีกับบุคคลอื่น ๆ ที่เขาเจอเมื่อเขาเติบโตขึ้น

เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีในช่วงต้นของชีวิตที่มักจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรือคุณครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว..

เราจะสามารถสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรบ้าง ?

วันนี้ทางทีม famskool จึงอยากจะมานำเสนอ กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ให้กับผู้ปกครองและคุณครูทุก ๆ ท่านได้รู้จัก
เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้คุณครูและผู้ปกครองได้สามารถนำไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ๆ ได้

โดยที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง คุณครู กับตัวเด็ก จะกลายเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่เด็ก ๆ จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมต่อไป

นอกจากนี้คุณครูอาจสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างเด็ก ๆ เองได้ด้วยเช่นกัน

โดยในบทความนี้จะพูดถึง กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ

  • องค์ประกอบที่หนึ่ง ได้แก่ การแบ่งปันอำนาจ (share power) ที่เป็นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และเปิดโอกาสให้ได้สื่อสารกัน

  • องค์ประกอบที่สอง ได้แก่ การแสดงความห่วงใย (express care) ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน

  • องค์ประกอบที่สาม ได้แก่ การให้การสนับสนุน (provide support) ด้วยการแสดงความช่วยเหลือต่อกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยกัน

  • องค์ประกอบที่สี่ ได้แก่ การขยายขอบเขตความเป็นไปได้ (expand possibilities) ที่เป็นการมองเห็นความเป็นไปได้ผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับผู้คนและสถานที่ใหม่ ๆ

  • และองค์ประกอบสุดท้าย ได้แก่ การท้าทายการเติบโต (challenge growth) ด้วยการผลักดันกันให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 

คุณครูและผู้ปกครองสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่นี่เลยนะคะ

นำไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมนำกลับมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

ติดตามเรื่องราวดีๆจากการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) สำหรับการพัฒนาการศึกษา ได้ที่ https://www.lifeeducation.in.th

และ Facebook page https://www.facebook.com/lifeeducationth

—————————————————————————————————————————————————————————————
บทความโดย นางสาวณภัทร จูงพงศ์
ภาพประกอบและเรียบเรียงโดย นางสาวพรผกาญจน์ แซ่แต้

September 12, 2021

0 responses on "กรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019