The Applied Positive Psychology Initiative

Life Education (Thailand) และ มูลนิธิวายไอวาย ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสังเคราะห์แนวคิด กระบวนการ วิชาชีวิต ที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กก้าวพลาดหลังคำพิพากษาของบ้านกาญจนาภิเษก จนเกิดผลเชิงประจักษ์ในเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการ บนฐานคิดเชิงบวกที่สอดคล้องตามหลัก Child Friendly School [CFS] มาใช้ภายใต้บริบทใหม่ คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมตัวร่วมกับสถานศึกษา ไปจนถึงการออกแบบกระบวนการวิชาชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสถาศึกษา และความพร้อมในการปรับตัว ประยุกต์ใช้เครื่องมือตามบริบท และสถานการณ์

Course Curriculum

Unit 0: Introduction
โรงเรียนกำลังขาดอะไรไป? ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง? Details FREE 00:00:00
รู้จักกับ วิชาชีวิต Details FREE 00:00:00
เราจะเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร Details FREE 00:00:00
Pre-Course Survey 00:07:00
Unit 1: การนำวิชาชีวิตเข้าไปในโรงเรียน
พูดคุยเพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
การทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Details FREE 00:00:00
[Activity] : สัมภาษณ์นักเรียน / ครู / ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Details FREE 00:00:00
บทสัมภาษณ์ ครู และผู้บริหารโรงเรียน Details FREE 00:00:00
[Reading & More] : เอกสารและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
Unit 2: การเตรียมตัวครู เตรียมตัวทีม
ภาพรวม Details FREE 00:00:00
Transformative Learning กับการเตรียมตัวครูเข้าสู่วิชาชีวิต [ผศ.นพ.พนม เกตุมาน] Details FREE 00:00:00
การจำลองประสบการณ์การเป็นผู้เรียนในวิชาชีวิต สำหรับครูผู้เหนี่ยวนำ Details FREE 00:00:00
[Activity] : ค้นหาครูคนนั้น ! Details FREE 00:00:00
[Assignment 2.1] : ทำแผนที่ทรัพยากรบุคคล และโอกาส Details FREE 00:00:00
[Reading & More] : เอกสารและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
พูดคุยเพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
Unit 3: บทเรียนวิชาชีวิต [หลักการและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น]
3.0 ภาพรวมของกระบวนการวิชาชีวิต สำหรับโรงเรียน (หลักสูตรทดลอง) Details FREE 00:00:00
3.1 บทเรียนที่ 1: พลังเด็กเปลี่ยนโลก Details FREE 00:00:00
3.2 บทเรียนที่ 2: ใครเดินทางไปกับเราบ้าง Details FREE 00:00:00
3.3 บทเรียนที่ 3: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Details FREE 00:00:00
3.4 บทเรียนที่ 4: ถอดรหัสปัจจัย Details FREE 00:00:00
3.5 บทเรียนที่ 5: ข่าวลบๆแต่ขยายบวกได้ Details FREE 00:00:00
3.6 บทเรียนที่ 6: ทางรอดบนความขาดพร่อง Details FREE 00:00:00
3.7 บทเรียนที่ 7: คลังคำ คลังภาษา คลังความคิด กับความเข้าใจคำว่า “หลุมดำ” Details FREE 00:00:00
3.8 บทเรียนที่ 8: Empower (เสริมพลัง) ครอบครัว Details FREE 00:00:00
3.9 [Assignment 3.1] : อธิบายความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการวิชาชีวิตในพื้นที่ของเรา Details FREE 00:00:00
3.10 [Reading & More] : เอกสารและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
3.11 พูดคุยเพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
Unit 4: การเสริมพลังและการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนวิชาชีวิตสู่โรงเรียน
ภาพรวม Details FREE 00:00:00
แนวคิดและการจัดการเพื่อให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกัน Details FREE 00:00:00
บทสัมภาษณ์ทีมกระบวนการ ครู และผู้บริหาร Details FREE 00:00:00
[Activity] : ลองจัดกิจกรรม และสัมภาษณ์ทีมงาน Details FREE 00:00:00
Unit 5: การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาพรวม Details FREE 00:00:00
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ [ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย] Details FREE 00:00:00
บทสัมภาษณ์นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด Details FREE 00:00:00
พูดคุยท้ายหลักสูตร Details FREE 00:00:00
[Assignment 5.1] : การเขียนแผนปฏิบัติการ Details FREE 00:00:00
[Reading & More] : เอกสารและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Details FREE 00:00:00
Post-Course Survey Details FREE 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 60 Days
7 STUDENTS ENROLLED
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019