The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 3.3 กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน..ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก !!

หลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยเชิงบวกในด้านปัญญา และความรู้ (virtue of Wisdom) กันครบทั้ง 5 อุปนิสัยแล้ว เราจะมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถใช้อุปนิสัยเชิงบวกแต่ละตัวที่อยู่ในด้านปัญญา และความรู้นี้ มาใช้แก้ไขสถานการณ์กันค่ะ

ในคลิปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กนักเรียนไม่กล้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ ลองมาดูวิธีการจัดการสถานการณ์ของคุณครูด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในคลิปนี้กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้้นบ้าง มาชมกันค่ะ

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน..ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก !!

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019