The Applied Positive Psychology Initiative

เซนต์โยเซฟนครสวรรค์

23

Sep'19

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019