The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 9-4 กิจกรรมที่ 6.4 แต่งเติมเรื่องราว


สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างชุดคำถามที่ใช้ในการทำกระบวนการครั้งที่ 6 และเครื่องมือในการจัดกิจกรรม ได้ที่ด้านล่าง (Attachments)


 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019