The Applied Positive Psychology Initiative

Unit 3-2 ภาพรวมของกระบวนการครั้งที่ 4-8 (Overall 4-8)

ในกระบวนการครั้งที่ 4-8 ทุกท่านอาจสังเกตเห็นว่ากิจกรรมในกระบวนการของครั้งนี้ ซ้ำกับกิจกรรมของอีกหนึ่งกระบวนการ ทั้งนี้มีความแตกต่างกันจากการต่อยอดการ์ดเหตุการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมาคุยกันอย่างละเอียดอีกครั้งในบทเรียนถัดไป
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019