The Applied Positive Psychology Initiative

inskru

01

Jun'21

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ของเด็ก

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และในวัยเรียนเองก็เช่นกัน ทุกโรงเรียนถูกสั่งปิด จากการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาด ผลสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพบว่า…เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่ายนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน “…เวลานี้ครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย”นายโธมัส …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019