The Applied Positive Psychology Initiative

โรงเรียนกำลังขาดอะไรไป? ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง?

ที่ผ่านมาในสังคมไทยเวลาที่จะแก้ปัญหา หรือพัฒนาเยาวชน เรามักจะมีแง่คิดหรือมุมมองหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง

เยาวชน คือ ปัญหา?

มุมมองที่ 1 เยาวชน คือปัญหา

คือสิ่งที่เราจะต้องไปควบคุมดูแลแก้ไข ติดตาม  เยาวชนต้องอยู่ในกรอบเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างที่สังคมต้องการให้เป็น

มุมมองที่ 2 เยาวชน คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา

แต่ว่าเป็นคนที่มีพลัง เราจำเป็นต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันศักยภาพ ให้เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในสังคมได้


ซึ่งจาก 2 มุมมองในแง่ของการทำงานด้านปัจจัยเสี่ยงในสังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่า ครอบครัว หรือว่าโรงเรียน เรามักจะมีมุมมองที่ 1 มากกว่ามุมมองที่ 2 พยายามขีดเส้นตีกรอบเพื่อให้เยาวชนไม่ไปทำในพฤติกรรมที่ไม่ดี

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019