The Applied Positive Psychology Initiative

เชียงของวิทยาคม

25

Aug'19

Home ฮัก @ เชียงของ : จุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของ “นวัตกรรมเชิงบวก” ในการทำงานร่วมกับครอบครัว ด้วยพลังของครู .

หลังจากจบการอบรมใน FamSkool Module 2 ทางคณะครูได้รับโจทย์ที่ท้าทายครั้งสำคัญในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการ ในการเปิดประตูทำงานร่วมกับครอบครัวเชิงบวก ซึ่งทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการในครั้งนี้ โรงเรียน เชียงของวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ โรงเรียนมีความโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในระดับประเทศเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของโรงเรียน ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งคุณครูหลายท่านมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเต็มที่ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019