The Applied Positive Psychology Initiative

เกมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

22

Aug'19

เสริมสร้างค่านิยมองค์กร KPI DNA บนฐานคิด จิตวิทยาเชิงบวก: กระบวนการเกมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการถ่ายทอดนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่สำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องทำงานกับผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลากหลายอาชีพและช่วงวัย อย่าง สถาบันพระปกเกล้า เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ได้โจทย์ครั้งสำคัญมาจากสถาบันพระปกเกล้า ให้พัฒนาพระบวนการ เกม หรือเครื่องมือ ที่ช่วยให้สถาบันสามารถถ่ายทอดค่านิยมขององค์กรที่ต้องการไปให้ถึงนักศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันฯ อันประกอบด้วย K – …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019