The Applied Positive Psychology Initiative

ห้องเรียนเชิงบวก

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

23

Sep'19

วง PLC-PS เพื่อสร้างโรงเรียนเชิงบวก (Positive School) โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างโรงเรียนเชิงบวกที่ขาดไม่ได้เลย คือ การเสริมพลังและสร้างการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ครูต้องกลับไปทำงาน ไปสอน วัฒนธรรมห้องเรียน บรรยากาศทุกอย่างยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากวันที่เราได้เริ่มเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน Positive School หรือโรงเรียนเชิงบวก ที่ทาง Life Education (Thailand) ได้ร่วมออกแบบกับทางผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นั้น เราได้พูดคุยถึงองค์ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับครู …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019