The Applied Positive Psychology Initiative

ครอบครัว

11

Jun'21

การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียน

เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? . การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ …

Read More

01

Jun'21

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ของเด็ก

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และในวัยเรียนเองก็เช่นกัน ทุกโรงเรียนถูกสั่งปิด จากการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาด ผลสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพบว่า…เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่ายนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน “…เวลานี้ครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย”นายโธมัส …

Read More

20

Aug'20

เสริมพลังครอบครัว สไตล์ ป้ามล ทิชา ณ นคร

“เมื่อไหร่ผมจะได้เข้า Empower ครับป้า เพื่อนมันบอก – มันมีข่าวลือในบ้านกาญจนาฯ ว่าถ้ามึงได้เข้าห้อง Empower พ่อแม่จะรักมึงมากขึ้น”   เพราะเหตุใด หลาย ๆ เสียงจากเยาวชนบ้านกาญจนาฯ ถึงอยากเข้ากระบวนการ Empower กระบวนการนี้มีที่มาจากอะไร แล้วกระบวนการมีวิธีทำอย่างไร วันนี้ ป้ามล …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019