The Applied Positive Psychology Initiative

การมีส่วนร่วมกับครอบครัว

11

Jun'21

การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียน

เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? เพราะอะไร การสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น? . การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ …

Read More

01

Jun'21

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ของเด็ก

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และในวัยเรียนเองก็เช่นกัน ทุกโรงเรียนถูกสั่งปิด จากการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาด ผลสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพบว่า…เด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คน ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่ายนอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน “…เวลานี้ครอบครัวถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ จัดการกับสภาวะเหล่านี้ได้ พวกเขาควรได้รับความรักความเอาใจใส่ในช่วงเวลานี้มากกว่าที่เคย”นายโธมัส …

Read More

30

Jul'20

บันทึกการเดินทางของโครงการ FamSkool 2020-21 ภาคเหนือ Module 1

FamSkool เป็นโครงการที่มีแนวคิดมาจากการที่คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กรู้จักเด็กไม่รอบด้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะทำความรู้จักเด็กเพื่อเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้น และสนับสนุนพวกเขาให้ก้าวผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนี้ก็จำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลจากในมุมที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนจากคุณครูด้วยเช่นกัน    โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และตัวเด็ก โดยหลักของ 3 ป. คือ ปรับมุมมอง ทั้งคุณครู ครอบครัว และตัวเด็กว่าการทำงานร่วมกันนี้เป็นไปในเชิงบวก และเชิงรุกได้ …

Read More

05

Aug'19

“ทุ่งยาวคำโปรยโมเดล” การศึกษาที่ใช้ความสุขนำทางสู่ผลสัมฤทธิ์

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครเชื่อว่าโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย โรงเรียนเล็กๆจากตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้จะพลิกโฉมตนเองได้ถึงขนาดนี้ ตั้งแต่ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่คะแนนสอบ O-NET สูงขึ้นถึง 6 วิชาโดยที่ไม่มีการจัดติวใดๆ รวมถึงด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงไปอย่างมาก กลายเป็นพฤติกรรมที่นอบน้อมและเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยที่ครูไม่ต้องเอ่ยปาก ผู้ปกครองและชุมชนต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนราวกับเป็นครอบครัวที่อยู่ในรั้วเดียวกัน รวมถึงแววตาของครูผู้สอนที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการในตัวเด็กที่ค่อยๆเติบโตจากรุ่นสู่รุ่น และในบัดนี้โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยก็ได้เป็นต้นแบบของการเป็น “โรงเรียนสุขภาวะ” ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

Read More
LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019