The Applied Positive Psychology Initiative

Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก

“เพราะตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึนในโรงเรียนเท่านัน แต่ครอบครัว 

มีส่วนสาคัญในการช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง”

หนังสือ Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก

เป็นหนังสือประมวลประสบการณ์จากโครงการ FamSkool (FamSkool Positive Family Engagement Project)

อัดแน่นกว่า 20 เรื่องราวบันดาลใจ จากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ
เริ่มจาก

1. การปรับมุมมอง

2. การเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร

3. การปลูกกิจกรรม

บนพื้นฐานของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

ในหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

และเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก

ที่สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้มากขึ้นเช่นกันด้วย

 

ดาวโหลดได้เลยที่นี่

 

“เมื่อครูมีมุมมองเชิงบวกต่อเด็ก

เชื่อว่าเด็กทุกคนมีคุณค่าบางอย่างในตัวเอง

เป็นผู้ชี้แนะให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง

ชี้ให้เด็กเห็นทางเลือกที่ดีหลากหลายทาง

ให้เด็กได้เลือกทำด้วยตนเอง

บรรยากาศเช่นนี้ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ

ในการเรียนรู้ทั้งสำหรับครูและนักเรียน”

-ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์คุณครูในหนังสือ Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก-

0 responses on "Famskool จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเชิงบวก"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIFE EDUCATION (THAILAND) © ALL RIGHTS RESERVE 2019